Dobra stran izbrisa podrejenih obveznic

14. Feb 2015 17:31

denar-sestavljankaIzbris za okoli 600 milijonov podre­je­nih obve­znic sani­ra­nih slo­ven­skih bank decem­bra 2013 bo imel tudi dobro posle­dico, ne glede na to, kako se bo raz­ple­tel.

Prva je v tem, da ker je bilo 600 mili­jo­nov denarja obve­zni­čar­jev pora­blje­nih za pokri­va­nje ban­čnega nega­tiv­nega kapi­tala, je bilo za sana­cijo treba vlo­žiti manj dav­ko­pla­če­val­skega denarja, piše avtor Finančnega periskopa.

Bloger omenja neokusnost argumenta odvetnika podrejencev, da »bi bilo v inte­resu lastni­kov obve­znic, da bi šla NLB v ste­čaj, saj menijo, da bi bili v celoti popla­čani«, po drugi strani pa seveda nič pre­se­ne­tlji­vega, da se pote­gu­jejo za svoj denar na vse možne načine, vključno z medij­sko vojno, ki se je nena­doma raz­plam­tela ta teden, in z instru­men­ta­li­za­cijo poli­tič­nih strank.

Pisec pa v vsej stvari najde še eno dobro plat: “dobra stvar vsega tega je, da v pri­ho­dnje ne bo več tovr­stnih »ne tič ne miš« finanč­nih inštru­men­tov, kot so hibri­dne in podre­jene obve­znice, ker jih po tej slabi izku­šnji nihče več ne bo hotel kupiti.”

(V DS anketi – desni stolpec spodaj – vas sprašujemo, ali je bil po vašem mnenju izbris podrejenih obveznic ob dokapitalizaciji državnih bank upravičen)

[TheChamp-Sharing title="Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:"]