Izvorno ali potuhnjeno oglaševanje drugega tira

8. Sep 2017 13:23

Nedavna pro­daja slo­ven­skega zagon­skega pod­je­tja Zemanta izra­el­skemu Outbrainu je v sre­di­šče pozor­no­sti posta­vila poslovni model, ki ni nov, ven­dar se je v zadnjih letih raz­mah­nil do neslu­te­nih raz­se­žno­sti. Gre za tako ime­no­vano izvorno ali domo­ro­dno ogla­še­va­nje, kar je nero­den slo­ven­ski pre­vod, ki se je v stro­kovni jav­no­sti uve­lja­vil za angle­ški pojem »native advertising«.

In v čem se to ogla­še­va­nje raz­li­kuje od kla­sič­nega? V tem, da so oglasi obli­kovno na las podobni član­kom v gosti­telj­skem mediju – ta je naj­več­krat sple­tna revija, red­keje pa kla­si­čen tiskani časo­pis…

O tem, kako se je tudi vlada poslužila tovrstnega oglaševanja, ter na kakšen način, pišejo na blogu Finančni periskop.

Oznake: , , , , ,
[TheChamp-Sharing title="Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:"]