Visokošolski program v vsako slovensko vas

24. Jul 2013 08:37

Zakaj morajo slo­ven­ski dav­ko­pla­če­valci finan­ci­rati štu­dij mate­ma­tike tudi na Univerzi na Primorskem. Mar ne zado­stuje, da je mogoče mate­ma­tiko študirati v Ljubljani in v Mariboru? Je res treba omo­go­čati vsako leto še 40 vpi­snih mest v Kopru, pri čemer v zadnjih letih nikoli ni bilo spre­je­tih v prvi letnik tega pro­grama več kot 13 bru­cov, od katerih verjetno niti vsi ne bodo diplomirali, se sprašujejo v blogu Finančni periskop.

Kot drugi primer izpostavljajo slo­ven­ske pravne fakul­tete, ki so letos razpisale 692 mest za uni­ver­zi­te­tni štu­dij prava, od tega 432 mest za redni štu­dij. Po tre­nu­tnih podat­kih pa je na Zavodu za zapo­slo­va­nje registrira­nih 712 brez­po­sel­nih uni­ver­zi­te­tnih diplo­mi­ra­nih pravni­kov in še 19 prav­ni­kov s prvo bolonj­sko sto­pnjo, sku­paj torej 731.

Problem Univerz je tudi mno­žič­no kam­pi­ra­nje fik­tiv­nih študentov, katerim je glavni cilj pri­do­bi­tev statusa, ki omo­goča delo na napo­tnice in štu­dent­ske bone za pre­hrano. Seveda pa to niso edine težave, ki pestijo slovenski visokošolski sistem, ob čemer pa je for­mi­ra­nje novih univerz v Kranju in Novem mestu videti kot zelo neo­kusna šala.

Oznake: , , , , , , , , , , , , ,
[TheChamp-Sharing title="Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:"]