Majavi drugi pokojninski steber

8. Jul 2014 08:11

steberIzvajalci drugega pokojninskega stebra (PDPZ) so pred leti obljubljali zelo visoke donose na vplačane zneske. A danes se kaže prava slika in kdor je teda­njim oblju­bam ver­jel, je danes raz­o­ča­ran.

Tedaj – to so bili časi tolarja, reva­lo­ri­za­cije in temeljne obre­stne mere — so ponu­dniki napo­ve­do­vali od pet pa vse do 10,71 odstot­kov realne dono­sno­sti letno, pri čemer je pov­pre­čje napo­vedi zna­šalo 6,6 odstotka. Dejansko dose­žene (nomi­nalne) pov­prečne letne dono­sno­sti za obdo­bje zadnjih petih kole­dar­skih let so bistveno nižje. Gibljejo se od 1,9 (Banka Koper) do 4,6 odstotka (Modra zava­ro­val­nica) – pov­pre­čje vseh ponu­dni­kov pa znaša 3,1 odstotka.

Povprečna rast cen življenj­skih potreb­ščin v istem obdo­bju je zna­šala 1,8 odstotka letno.

Ko odšte­jemo še vsto­pno pro­vi­zijo, ki si jo od vsa­kega vpla­čila obra­čuna izva­ja­lec, je bila dejan­ska realna dono­snost na vpla­čana sred­stva zava­ro­van­cev le okoli enega odstotka.

Več o majavem drugem pokojninskem stebru piše Sandi Kodrič.

Oznake: , , , , , , ,
[TheChamp-Sharing title="Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:"]