Strukturne reforme pome­nijo zmanj­ša­nje raz­bo­ho­te­nih pri­vi­le­gi­jev

15. Maj 2015 08:36

privilegijČe bi bila Slovenija »ide­alna«, bi imeli avto­ce­sto do Slovenj Gradca, uni­verzo v Novem mestu, sam­ske žen­ske bi lahko bile dele­žne oplo­di­tve z bio­me­di­cin­sko pomo­čjo (OBMP), in štu­dent­sko delo bi bilo neob­dav­čeno. Kaj imajo sku­pnega zgor­nje, sicer razno­like želje, se sprašujejo v Finančnem periskopu.

Menijo, da kažejo to, da gre za par­ti­ku­larne inte­rese ozkih sku­pin, ki svoj inte­res pri­ka­zu­jejo kot pra­vico, ki jim jo je oko­lica dol­žna zago­to­viti in finan­ci­rati.

Seveda pa zgoraj omenjeni “pravici” nista edina primera skli­ce­va­nja na domnevno dis­kri­mi­na­cijo in tar­­nanje o domnev­nih »pose­gih v pri­do­bljene pra­vice«.

Naštejejo jih v nadaljevanju zapisa in se navežejo tudi na strukturne reforme s kate­rimi naj bi Slovenija odpra­vila razvojni zao­sta­nek in pome­nijo zmanj­ša­nje raz­bo­ho­te­nih pri­vi­le­gi­jev ali neiz­va­ja­nje pro­jek­tov, ki so bili načr­to­vani v bolj­ših časih, pa si jih družba danes ne more pri­vo­ščiti.

Ob tem pa je žalostno, da čeprav je tistih, ki bi jim reforme kori­stile, več od onih, ki bi se jim pri­vi­le­giji zmanj­šali, so pri­vi­le­gi­ranci agre­siv­nejši in pra­vi­loma uspejo spre­membe blo­ki­rati.

Oznake: , , , , ,
[TheChamp-Sharing title="Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:"]