2000 AirBnB turističnih ponudnikov v Sloveniji, a praktično nihče v celoti ne spoštuje zakonodaje

3. Nov 2016 14:23

Razbremenitev krat­ko­traj­nega sobo­da­jal­stva prek sple­tne plat­forme AirBnB je stična točka, ki nazorno demon­strira neu­čin­ko­vi­tost slo­ven­ske izvr­šne obla­sti: neza­u­pa­nje do pod­je­tni­štva, zati­ska­nje oči pred real­no­stjo, obse­de­nost z nad­zo­ro­va­njem, pre­la­ga­nje odgo­vor­no­sti, vse do tipič­nega konč­nega sklepa: nič se ne da nare­diti in nihče ni odgo­vo­ren za to.

Več kot 2000 ponu­dni­kov v Sloveniji obča­sno oddaja svoja sta­no­va­nja in hiše turi­stom v sis­temu AirBnB. Praktično noben ponu­dnik ne spo­štuje vsega, kar zah­teva veljavna zako­no­daja – pa ven­dar bi sko­raj vsi radi to dejav­nost opra­vljali zako­nito, če jih le ob tem ne bi na vsa­kem koraku spo­ti­kali predpisi…

O težavah slovenskih ponudnikov turističnih storitev preko sistema AirBnB, ki velja za največjega ponudnika prenočitev na svetu, pišejo na blogu Finančni periskop.

Oznake: , , , ,
[TheChamp-Sharing title="Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:"]