Razdiralni poslovni model ‘malo denarja, malo muzike’

7. Avg 2015 07:07

sharing-economy-nclegStalna komu­ni­ka­cij­ska dose­glji­vost ljudi s pame­tnimi tele­foni in sodobne možno­sti pla­če­va­nja so pri­ne­sle nove teh­no­lo­ške sto­ri­tve, ki so pre­tre­sle šte­vilne sto­ri­tvene panoge.

Šest let stari kali­for­nij­ski Uber je tre­nu­tno naj­več vre­dno start-up pod­je­tje na svetu, ki deluje v 58 drža­vah sveta in omo­goča neu­ra­dno taksi službo. Potnikom, ki potre­bu­jejo pre­voz, Uberjeva tele­fon­ska apli­ka­cija ponudi voz­nike, obi­čajne ljudi, ki imajo avto, čas in voljo do pre­va­ža­nja dru­gih za maj­hen zaslu­žek. Uber ima nad­zor nad pla­či­lom sto­ri­tve s kre­di­tno kar­tico in si od vsake opra­vljene vožnje zara­čuna provizijo.

Spletna plat­forma Airbnb, ki prav tako izvira iz Kalifornije, omo­goča lastni­kom sta­no­vanj, hiš in viken­dov v sko­raj 200 drža­vah, da se pre­le­vijo v obča­sne sobo­da­jalce. Obe sto­ri­tvi ponu­jata neli­cen­ci­ra­nim »obi­čaj­nim« lju­dem poslovno dejav­nost, z upo­rabo lastnega avto­mo­bila ali sta­no­va­nja.

Na Finančnem periskopu se v nadaljevanju sprašujejo o kontroverznosti tovrstnih poslovnih dejavnostih.

Oznake:, , , , , , , ,
[TheChamp-Sharing title="Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:"]